Back

Valtionavustusta haettavana ruoka-aputoimintaan

på svenska >>
 

Päähakija

Samaria rf on toiminut Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksen hakukanavana pienille- ja keskisuurille paikallisille tai alueellisille suoraa ruoka-apua antaville yhdistyksille ja säätiöille vuodesta 2016.

Uusi avustusten hakukierros kaudelle 1.9.2021- 31.12.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut uuden valtionavustuksen hakumenettelyn valtakunnallisille, suurille ja maantieteellisesti kattaville hakukokonaisuuksille. Yhteishakemuksen kautta saavutamme vaaditun valtakunnallisen kokonaisuuden, tämän vuoksi hakemus on suunnattu paikallisille ja alueellisille toimijoille. Suuret maantieteellisesti kattavat järjestöt hakevat suoraan Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Avustusta eivät voi hakea uskonnolliset yhdyskunnat (vain yhdistys tai säätiömuotoiset voivat), yritykset, kirkot ja kunnat tai kuntayhtymät.

Hakuaika on 12.5. – 31.5.2021 klo 23.59


Hakijan kriteerit

Järjestösi voi osallistua yhteishakemukseen, mikäli se on rekisteröity yhdistys tai säätiö ja se tekee suoraa ruoka-aputoimintaa tai on keskeisessä osassa suoran ruoka-aputoiminnan verkoston tai logistiikan ylläpitämisessä. Suora ruoka-aputoiminta tarkoittaa hävikkiruoan paikallista-, alueellista- tai valtakunnallista ruoan jakelua tai valmistamalla aamiaisia, lounaita tai erillisiä ruokailuhetkiä vähävaraisille veloituksetta tai muodollisella korvauksella. Ruokailujen tulee olla yleishyödyllistä toimintaa, ei elinkeinotoimintaa.
Järjestösi voi osallistua yhteishakemukseen, jos se toimii toisten ruoka-apua antavien järjestöjen logistiikan osatekijänä ja edistää kotimaassa tehtävää ruoka-aputyötä vahvistamalla tai ylläpitämällä paikallista tai alueellista verkostoa (keskeinen asema verkoston ylläpitäjänä). Valtionavustusta ei myönnetä maan rajojen ulkopuolelle tehtävään ruoka-aputyöhön.

Sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää, että jokainen ruoka-aputoimintaan valtionavustusta saava taho käyttää ilmaista Stean rahoittaman Osallistava yhteisö-hankkeen Ruoka-apu.fi alustaa, kun se ilmoittaa omista ruoka-apuun liittyvistä jakotilanteista tai ruokailutapahtumista tai vastaavista tapahtumista.


Hakulomake ohjaa hakemuksen tekemisessä

Täytä hakemus huolellisesti, lukemalla tarkasti mitä kysytään. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, mutta vastaaminen auttaa hakuprosessissa ja on suositeltavaa.

Avustuksen hyväksyttäväksi kustannuksiksi katsotaan:

1. Kuljetus-, varastointi- ja jakelukustannukset (vuokrat, sähkö, polttoaineet)
2. Ruoan valmistuskustannukset
3. Ruoan jakelua ja muuta ruoka-aputyötä suorittavan henkilön palkkauskustannukset
4. Kylmäkuljetuskalusteiden ja jakeluautojen käyttökustannukset
5. Koulutus-, tiedotus- ja kehittämistoiminnan kustannukset
6. Hankkeen hallinnolliset henkilöstökulut esim. koordinoijan tai muiden avainhenkilöiden palkkakulut
7. Muut välttämättömät yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan hankkeesta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset.

Avustusta ei saa käyttää ruuan ostamiseen.

Pakolliset hakukohdat on merkitty * merkillä. Näihin on merkittävä jotakin päästäksesi eteenpäin hakemuksessa.

Tietoa hakuprosessin käsittelystä

Hakemusten käsittelyssä käydään seuraavat vaiheet läpi. Hakemukset jaotellaan seuraavasti;
1.Paikalliset ruoka-apua jakavat toimijat, pienet
2.Paikalliset ruoka-apua jakavat toimijat, suuret
3.Logistiika-apu toisille järjestöille
4.Alueelliset (maakunnalliset) järjestötukut, pienet
5.Ylimaakunnalliset järjestötukut,
6.Valtakunnalliset järjestöt, joilla merkittävä ruoka-aputyö tai merkittävä asemayhteistoiminnan onnistumisessa (haku ohjataan suoraan ministeriön käsittelyyn)
7.Kehittämis-, tuki- ja koordinointi

Hakemuksia arvioidaan seuraavin kriteerein;
1. Yhdistyksen hakemuksen toteuttamiskelpoisuus
2. Hakemuksessa ilmoitettujen koko luokkien todenmukaisuus
3. Verrataan hakemuksia vastaavan kokoisten järjestöjen hakemuksiin
4. Järjestön taloudellinen asema ja muualta saadut avustukset
5. Arvioidaan paikkakunnan kokonaistilannetta ja ruoka-aputyön kokonaisuutta alueella
6. Arvioidaan järjestön toiminnan ja taloudellisen tuen tarvetta, huomioiden sen, että myös henkilöstökustannuksissa on eroja toimintalogiikasta riippuen
7. Arvioidaan logistiikkatoimijoiden merkittävyyttä monien toimijoiden välisessä logistiikassa
8. Arvioidaan toiminnan merkitystä alueellisesti ja maakunnallisesti
9. Arvioidaan toiminnan merkitystä valtakunnallisen järjestöjen yhteistoiminnan kannalta
10.Valtakunnalliset järjestöt: Arvioidaan toiminnan laajuutta ja avustuksen määrää per toimipiste tai alayhdistys ja tarvittaessa ohjataan hakemaan suuret toijat suoraan ministeriön kautta
11. Arvioidaan hakemuksen merkitystä yhteistoiminnan edistämisessä
12. Kehittämis-, tuki- ja koordinointi: Arvoidaan edellisten lisäksi toiminnan keskeisyyttä yhteisen hanketoiminnan onnistumisessa paikallisesti tai alueellisesti

Tarkistetaan kaikkien hakijoiden osalta seuraavat yleiskriteerit;
1. Alue- ja paikkakuntakohtainen vertailu paikkakunnan sisällä sekä valtakunnallisesti alueiden ja paikkakuntien vertailu
2. Hakemuksessa ilmoitettujen ruoka-avustuksen järjestökohtaiset asiakasmäärät, suhteessa toimintakertomukseen sekä haettuun avustukseen
3. STM aiemmat linjaukset ja hakuilmoituksessa mainitut painotukset
4. Palkkauskustannuksissa arvioitu hakeneen järjestön muuta toimintaa, muiden palkattujen ja vapaaehtoisten määrä suhteessa hakemukseen ja toiminnan laajuuteen
5. Toimintalogiikan ja alueellisen vertailun sekä kokonaishakemusten määrän kautta arvioidaan haettua summaa suhteessa käytettävissä olevaan valtiomavustuksen kokonaismäärään
6.Arviointiryhmälle tuntemattomien hakijoiden kohdalla on tehty tarkempi taustaselvitys
7. Alueellisen toiminnan kattavuus, pääperiaatteena että alueellista toimintaa voidaan kehittää vain, jos alueella on kattava yhteistyöverkosto sitä toteuttamassa
8. Arvioitu jokaisen hankehakemuksen kohdalta, vastataanko tällä hakemuksella suoraan ruoka-aputoiminnan taloudelliseen tarpeeseen vai kehitetäänkö uutta tarvetta.

Kokonaishakemus rakennetaan Samarian toimesta siten, että valmistelevien työsuhteisten vastuuhenkilöiden lisäksi avustuskriteerejä sekä arviointia ovat olleet tukemassa Kirkkopalvelut Osallistava yhteisö (Ruoka-apu.fi), Sininauhaliitto ja Kotimaisen avustustyön liitto ry. Hakuprosessin aikana käydään tarvittaessa keskustelua päähakijan Samarian sekä mainittujen järjestöjen kesken.

Lopullisen rahoituspäätöksen tekee Sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Linkki suomenkieliseen valtionavustusten HAKULOMAKKEESEEN:

HAKULOMAKE