Samaria-hemmet, Borgå

Missbrukartjänst som kräver tillstånd av Regionförvaltningsverke

 

SAMARIA-HEMMET är en drogfri  boendeserviceenhet för män. Enheten är ämnad för bostadslösa vars förmåga till självständigt boende har försvagats tillfälligt eller konstant. På enheten kan man bo även en längre tid. De boende har möjlighet att få FPAs bostadsstöd. Livet i hemmet är baserat på gemenskap. Klienterna deltar frivilligt i hemmets skötsel enligt sin förmåga och energi.  

TYNGDPUNKTEN ligger på omvårdnad och basbehov. I omvårdnaden betonas starkt hänsynen till klientens helhetsmässiga välmående.  Centrala element är dessutom en atmosfär som stödjer rehabiliteringen, trygghet, näringsrik kost och hygien.

SERVICEPLANEN utformas individuellt för varje klient utgående från hans personlighet och behov. I mån av möjlighet tar vi hänsyn till önskemål om motion och andra hobbyn.

VI STÖDER EGET INITIATIV vad gäller vardagssysslor som städning och skötsel av hygienen. Vi uppmuntrar klienten att diskutera  med personalen och olika kamratsstödsgrupper för att få hjälp. Vi hjälper med psykosociala  metoder i en kristen referensram. 

VI GER SERVICEHANDLEDNING och sköter vid behov tillsammans med klienten kontakter med hälsovården och myndigheter. Med servicehandledning avser vi bedömandet av behovet av olika slags service utanför hemmet och anskaffande av dylika. Att klienten får tillgång till rätt slags hjälp vid rätt tidpunkt är av yttersta vikt för hans rehabilitering, kanske rent av det viktigaste för att den ska lyckas. Vi stödjer byggandet och uppehållandet av sociala relationer, balanserandet av ekonomin t ex genom att hänvisa till skuldsanering eller annan skötsel av skulder.

DÅ REHABILITERINGEN FRAMSKRIDER bygger  vi tillsammans med klienten vidare stigar till arbetsverksamhet, studier, förvärvsarbete, stödboende eller egen bostad.

 

UPPGIFTER

SAMARIA-HEMMET
Skarpensvägen 92 
06150 BORGÅ
040 594 4801 / Gabriel Grönroos
040 876 2658 / handledare
samaria-koti@samaria.fi