Stödboende

STÖDBOENDETS KLIENTER är långtidsarbetslösa, återhämtar sig från missbruk och mentala problem, och behöver stöd och handledning i boendet och sin livsbemästring. Klienterna bor huvudsakligen på Samariahemmet eller i Samarias stödbostäder eller i eget hem. Drogfria stödbostäder erbjuds åt sådana som behöver hjälp att bo i egen bostad. 

VI FÖRSÖKER AKTIVERA KLIENTERNA genom att söka olika stigar tillbaka till samhället och ev. till arbetslivet. Syftet är att uppnå färdigheter för självständigt boende och bevarande av den egna bostaden. 

STÖDBOENDESERCVICEN innefattar bl.a. hembesök, servicehandledning, samtal och kontakter med den offentliga sektorn osv. Servicen innehåller praktisk hjälp samt besök på ämbetsverk och vårdcentraler. 

DEN PRAKTISKA HJÄLPEN består av handledning i färdigheter för vardagslivet såsom att hand om sig själv och sin bostad, ekonomi, samt många individuella stödformer som utgår från klientens behov. Genom personliga målsättningar försöker vi uppe-hålla ett helhetsmässigt välmående för klienten. 

För klienterna ordnas kamratstödsgrupper såsom stödboende-, OG-, livsbemästrings- och motionsgupp. 

 

Samaria erbjuder stödboende i Borgå, Tavastehus och Vichtis. Dessutom äger Samaria stödbostäder på olika platser i Finland.
Kontaktuppgifter ortvis till vänster!