Vårdarbete

Det traditionella vårdarbetet är en del av Samaria

Missbrukarvården och rehabiliteringen inom Samaria rf grundar sig på över 50 års erfarenheter av och kunskap om olika beroenden, deras orsaker och behandling. 
Samaria har utfört missbrukararbete alltsedan år 1969. Under årtiondenas lopp har hjälpmetoderna och målgrupperna för arbetet utvidgats, men de traditionella arbetsmetoderna är fortfarande en viktig del av vår verksamhet. 

Centralt i verksamheten är samarbete mellan Samariahemmets boendeservice och stödboendet. 

Syftet är att få de servicebehövande till den mest lämpade boendeformen. De som behöver mest stöd kommer till Samariahemmet och då servicebehovet minskar tack vare vård och rehabilitering kan de flytta till stödboende med lättare stöd och därefter söka sig till en egen bostad. 

Bekanta dig närmare med vårdhemsarbetet och stödboendet.